Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Åsa - 15 december 2015 19:52

Hjärna och nervsystem
MULTIPEL SKLEROS ? MS
Sammanfattning
Allmänt
Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Om man har MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Inflammationerna kan finnas på olika ställen i centrala nervsystemet, och därför kan man få besvär i olika delar av kroppen.

Det finns olika former av MS. Oftast går sjukdomen i skov, det vill säga man har perioder med besvär. Med åren kan man bli sämre också mellan skoven. Vilka besvär man får och hur länge de varar varierar mycket från person till person.

Sjukdomen är vanligast hos kvinnor, och de flesta som får MS är i åldern 20 till 40 år. Det finns ingen känd orsak till varför man får sjukdomen.

Symtom
MS kan ge många olika besvär, men det är vanligast att sjukdomen börjar med

känselrubbningar eller domningar
svårigheter med gång och balans
synbesvär.
Inget av symtomen behöver betyda att man har MS, det kan finnas många andra anledningar till besvären.

Behandling
Det finns ingen behandling som botar MS, men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet. Medicinen får man med sprutor, dropp eller tabletter.

Om man blir tillfälligt sämre kan man en kort period få behandling med till exempel kortison.

Rehabilitering, till exempel sjukgymnastik, är viktigt för rörligheten och livskvaliteten.

När ska man söka vård?
Om man har symtom som man misstänker beror på MS ska man kontakta en vårdcentral. Om besvären är kraftiga eller kommer plötsligt ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.
Vad händer i kroppen?
Centrala nervsystemet angrips
Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. MS kännetecknas av att olika områden av centrala nervsystemet påverkas under sjukdomens förlopp, och att man därför får flera olika symtom.

Nervtrådarna är isolerade
I hjärnan och ryggmärgen finns nervtrådar som överför nervimpulser mellan hjärnan och kroppens olika delar. Nervtrådarna kan liknas vid elektriska ledningar eftersom en nervsignal är en elektrisk impuls. Precis som runt andra elektriska ledningar behövs en isolering runt nervtråden för att impulsen ska gå fram. Nervtrådens isolering i centrala nervsystemet är ett fettämne som heter myelin.

Inflammation i nerverna
Om man har MS kommer immunförsvarets vita blodkroppar in i centrala nervsystemet och angriper myelinet. Det uppstår en inflammation, och ibland skadas själva nervtrådarna. Då kan nervimpulserna inte ledas på rätt sätt. Vilka symtom man får beror på vilka nervtrådar som blir inflammerade. Är det till exempel nervtrådar till muskler i ett ben som inflammeras blir man svag i benet, och är det nervtrådar från känselorgan i benet får man domningar.

Det är ännu okänt varför de vita blodkropparna angriper myelinet när man har MS.

Ärr bildas av inflammationen
Inflammationen på nervtråden kan läka ut efter några veckor och då försvinner symtomen ofta. En sådan besvärsperiod brukar kallas för ett skov. Om inflammationen inte läker riktigt kan det bildas ett ärr där inflammationen suttit. Det är dessa ärr som gett sjukdomen dess namn, multipel skleros, som betyder "många förhårdnader".

MS och ärftlighet
Orsaken till MS är inte känd men ungefär var femte person med MS har en nära släkting som också har sjukdomen.

Kombinationer av vissa arvsanlag ökar risken för MS, men det finns inget enskilt arvsanlag som gör att man får MS. Sjukdomen räknas därför inte som ärftlig.

MS och graviditet
Nästan var tredje kvinna med MS blir gravid och föder barn efter sjukdomens debut. Det är därför många kvinnor med MS som under årens lopp har genomgått graviditeter och förlossningar. MS innebär inte något hinder för graviditet och barnafödande. I samband med förlossningen får man smärtlindring på vanligt sätt och barnen föds friska. MS utgör inte något hinder om man vill amma sitt barn. Sjukdomen får som regel ett lugnare förlopp med färre skov under graviditeten, men efter förlossningen ökar risken för skov. Sammantaget är sjukdomsaktiviteten under graviditeten och de följande månaderna ungefär som under ett "vanligt" år.

Om man har MS och planerar att bli gravid, är det viktigt att diskutera detta med sin läkare. Det gäller särskilt om man behandlas med någon sjukdomsmodifierande medicin, så kallad "bromsmedicin", eftersom effekten av dessa medel på graviditeten och fostret fortfarande inte är helt utredd. Som en allmän regel gäller att bromsmedicin inte skall ges under graviditet eller när man ammar, eftersom vissa mediciner går över i bröstmjölken. Därför måste man göra en avvägning mellan önskan att amma sitt barn och oron att få ett sjukdomsskov.

MS smittar inte
MS smittar inte, och det finns ingen känd miljöfaktor eller annan yttre orsak till sjukdomen.

Vanligast i västvärlden och hos kvinnor
I Sverige har ungefär en person på 500-600 MS, vilket innebär att mellan 17 000 och 18 000 personer har sjukdomen. Varje år insjuknar omkring 500 personer. Förekomsten av MS varierar mycket världen över. Sjukdomen är vanligast hos befolkningen i Europa och Nordamerika, medan den är väldigt ovanlig i stora delar av Asien och Afrika.

MS är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört med män. Orsaken till det är inte känd. Oftast får man MS mellan 20 och 40 års ålder, och de flesta är omkring 30 år när sjukdomen börjar. Det är väldigt ovanligt att man får sjukdomen före 16 års ålder.

Att leva med MS
MS är en sjukdom man lever med i många decennier. Medellivslängden för personer med MS är nästan lika lång som för övriga befolkningen.

Efter 15 års sjukdom behöver ungefär hälften av alla med MS någon form av hjälpmedel för att kunna gå.

Olika former av MS
Sjukdomsförloppet skiftar mycket mellan olika personer, och MS brukar delas in i fyra olika former, eller faser:

Skovformad MS
De allra flesta, ungefär åtta av tio, får skovformad MS. Vid denna form av sjukdomen har man besvärsperioder, skov, som kan vara från några dagar till månader. De symtom man får under skoven kan gå tillbaka helt eller delvis. Mellan skoven är tillståndet stabilt.Under de första åren är det vanligt att man får ett eller två skov per år, men det kan skifta kraftigt mellan olika personer. Hos en del personer kan det gå flera år mellan skoven, medan andra har flera skov första året. I sällsynta fall kan det gå mer än tio år mellan besvärsperioderna.
Sekundär progressiv MS
Med åren brukar man ha svårare att säkert avgränsa skoven. Många personer med MS upplever efter en viss tid, ofta efter omkring 10-15 år med sjukdomen, att de blir långsamt sämre även mellan skoven. Då har en sekundär progressiv fas av MS börjat. Denna form av MS kommer efter den skovformade perioden av MS och innebär en gradvis ökning av besvären, till exempel ökande svårigheter att gå. I denna fas av sjukdomen kan man fortfarande få skov.
Primär progressiv MS
Den form som kallas primär progressiv MS är en ovanligare form av sjukdomen där man inte har några skov alls. Istället har man en långsam ökning av besvären redan från första början. Mellan 10 och 20 procent av alla med MS har den här formen.
Godartad MS
En lika liten andel, 10 till 20 procent, har så kallad godartad MS. Hit räknas de som trots många års sjukdom inte får besvärande symtom av sin sjukdom. Det är först när det gått många år och man kan se tillbaka på sjukdomsförloppet, som diagnosen godartad MS kan ställas.
Bra med lång tid mellan besvärsperioderna
När man haft sitt första skov går det inte att säkert förutsäga när nästa period av besvär kommer. Det är bra för det fortsatta sjukdomsförloppet om det tar lång tid mellan första och andra skovet, och om man har få skov under de första åren av sjukdomen. Däremot är det inte bra om den smygande försämringen, den så kallade progressiva fasen, börjar tidigt.

?
Symtom och diagnos
Man får oftast flera symtom
Eftersom inflammationerna och ärren i centrala nervsystemet sätter sig på olika ställen varierar symtomen mellan olika personer med MS. Man får vanligtvis flera symtom. Det är vanligt med

känselrubbningar, som pirrningar eller domningar
gång- och balanssvårigheter
synbesvär
nedsatt kontroll över urinblåsan
muskelstelhet
trötthet
humörsvängningar med depression
minnes- och tankestörningar
koordinationsstörningar och skakningar
värk.
Eftersom dessa symtom kan förekomma vid många andra sjukdomstillstånd kan det dröja innan man misstänker att det kan vara MS som är orsaken till besvären.

Flera olika undersökningar görs
Diagnosen MS brukar ställas av en specialist på sjukdomar i nervsystemet, en neurolog. När man undersöks bedöms reflexer, känsel, balans och andra neurologiska funktioner som kan avslöja om det centrala nervsystemet är påverkat.

För att se om man har spridda MS-förändringar i centrala nervsystemet blir man undersökt med magnetkamera. En sådan undersökning kan också utesluta andra orsaker till besvären, som till exempel tumörer.

Ryggvätskeprov, så kallad lumbalpunktion, görs för att se om det finns tecken på inflammation i centrala nervsystemet. Ett sådant prov tas genom en tunn nål som sticks in mellan ryggkotorna.

Varken en undersökning med magnetkamera av hjärnan och ryggmärgen eller ett ryggvätskeprov ger tillräckligt med information för att man ska få diagnosen MS. Resultaten måste först vägas samman med den neurologiska undersökningen och sjukhistorien. Ibland kan sjukdomsförloppet behöva följas under en tid, och ibland görs en ny magnetkameraundersökning innan man får en säker diagnos.

Ofta misstänker man själv MS
Att man inte har fått någon förklaring till sina besvär uppfattas ofta som mycket hopplöst. Därför kan många känna en viss lättnad när de får besked om att det är MS och inte en tumör eller nerv- och muskelsjukdomen ALS. Diagnosen innebär att det blir möjligt att förklara besvär som inte syns, som trötthet, domningar och smärta, för närstående och arbetskamrater. Symtomen vid MS är så pass välkända att man själv ofta har misstänkt att man har sjukdomen.

Även om det kan kännas som en lättnad att få en förklaring till sina besvär så kan beskedet också bli omtumlande för många. Det är vanligt att man känner oro inför framtiden och hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Men det finns bra behandling mot MS och många kan leva mer eller mindre som vanligt. Därför är det viktigt att man får riktig information om sjukdomen för att bli mindre orolig och för att reda ut eventuella missuppfattningar. En säker diagnos gör det också möjligt att gå vidare i livet samt att ta ställning till olika behandlingar.
Vård och behandling
Läkemedel kan bromsa MS
Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen MS, men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och som kan lindra besvären.

De förebyggande bromsmediciner som finns registrerade i Sverige och används för MS-behandling är

interferon-beta ? Betaferon, Extavia, Rebif och Avonex
glatirameracetat ? Copaxone
natalizumab - Tysabri
fingolimod ? Gilenya
teriflunomid - Aubagio
dimetylfumarat - Tecfidera
alemtuzumab ? Lemtrada.
Alla typerna påverkar immunsystemet och dämpar inflammationen i centrala nervsystemet. Man får läkemedlen med sprutor, som dropp eller tabletter. Behandlingen får man under flera år, och inte som korta kurer. Medicinerna minskar antalet skov och dämpar utbredningen av förändringarna i nervsystemet vid skovformad MS. Behandling av MS med dessa läkemedel ordineras av neurologspecialister.

Annan behandling
Annan behandling av MS är:

Behandling vid akut försämring
Om sjukdomen försämras kraftigt, vanligtvis vid ett skov, kan man få kortison i hög dos under några dagar. Kortisonet får man ofta som dropp eller tabletter.
Symtomlindrande behandling
Om man får symtom som svårigheter att kontrollera urinblåsan, muskelkramper eller trötthet kan man få behandling som lindrar de symtomen. Behandlingen anpassas efter varje enskild person och de symtom man har. Det är en anledning till att man bör ha kontakt med neurolog. Eftersom man lever med MS under många år är det också viktigt att ha fortlöpande kontakt med sin husläkare för att få annan hjälp, till exempel vid infektioner.
Rehabilitering
Sjukgymnastik och arbetsterapi ökar rörelseförmågan, livskvaliteten och funktionen i det dagliga livet. Det är viktigt att träningen återkommer regelbundet eftersom effekten är övergående.
Försök att undvika infektioner
Om man har MS ska man försöka undvika infektioner av olika slag, eftersom de kan utlösa skov och försämra sjukdomen. Om man ändå får en infektion är det bra om man får behandling för den så snabbt som möjligt. Vaccination mot influensa kan förhindra skov i samband med influensan. Vaccinet i sig försämrar inte MS-sjukdomen.

Trötthet kan göra det svårt att arbeta
Trötthet är vanligt vid MS och kan göra att man får svårt att orka arbeta. Om tröttheten beror på MS är det bra att försöka anpassa, planera och prioritera sina dagliga aktiviteter så att man utnyttjar sin energi på bästa sätt. Det kan även finnas andra orsaker till tröttheten, som till exempel depression. Då är det viktigt att man får behandling för den.

Kost och alternativ behandling
Man bör äta allsidigt, men det finns ingen särskild kost som rekommenderas om man har MS.

Ibland lanseras mirakelkurer mot MS. De brukar vara dyra och inte vetenskapligt utvärderade, och därför bör man undvika sådana behandlinga

ANNONS
Av Åsa - 3 december 2015 17:05

Jag känner mig gnällig sårbar och osäker just nu. Varför får jag ont i nacken o hals musklerna ?. Tänker gör jag för mycket med mina spöken e inte snäkna idag .måtte de bli Måndag så flickorna kommer hem så jag inte är så ensam. Inbillar jag mig att jag är sjukare än vad jag är? Ojojoj!måtte kuratorn bli frisk. Var så kaxig i går när hennes kollega ringde o sa att hon va sjuk o jag svarade de e lungt jag mår bra i psyket. Men tji fick jag...

Är jag pjalig ge mig en lavett och säg till mig att skärpa mig!!!

ANNONS
Av Åsa - 2 december 2015 14:04

Igår var jag där jag hatar att vara tandläkaren. Kl slog 8:55 o ut stiger en lite äldre kvinna Åsa säger hon o mitt hjärta slår hårdare än vanligt. Varsågod lilla dammen säger hon o visar mig vägen genom korridoren. Hjärtat slår hårdare i bröstet. Har du ont? frågar hon. Lite säger jag dö jag har tagit smärtstillande för tanden går så.jävla ont. Varsågod o stig in. Där står hennes sköterska o förbereder min värsta dag i denna vecka. Då.ska vi se säger.tandläkaren och hon undersöker tanden. Min ända tanker är.Du måste vara lugn Åsa stressen gör dig sämre.... Jaha säger.hon då ska jag bara bedöva tandköttet så vi får bort den rakare.känner hur nålen trycker igenom o bedövningen sprutas in. Tårarna rinner. Längst mina kinder o de vill bara inte sluta. DU MÅSTE SLUTA åsa tänker jag. Den inre stressen är.farlig för dig..hon drar ut tanden o min skräck blir precis som när.jag var liten. Att.känna hur det spänner i käken på.andra sidan o knackande. Fy för. Men nu e den borta.
Förstår. Nu varför Min #Ms sköterska informerade mig om att inre #stress är.farligare för mig än för en frisk människa. #Skov symtomen visar sig idag (tisdag). Märkte det på benet i morse hade den där stickande känslan när jag vaknade.Lika så när jag åkte till jobb o skulle snacka lite skit för att inte vara ensam så skulle jag skriva något och jag tappar pennan (kontrollen försvann) 2 gånger.det var så att chefen reagerade på.att.jag tappade pennorna..men men nu ligger jag i soffan o försöker slappna av efter gårdagens händelse. Fick fyndat lite mat med :) 29 kr flaket för ägg helt ok pris för mig:) älskar ägg. Sen hamnade det kaffe 2 för 45kr digestive kex,prästost,fläsk färs 29.90kr/kg, lite fler ljus i korgen. Så nu kan alla som vill komma på.kaffe?
Igår körde jag även hem töserna till deras pappa efter skolan och samtidigt passade jag på att köra Natta till stallet. När. Vi står där i stallet så stannar en bil till de e Malin:). Som bjuder med mig hem på kaffe spontant roligt och jätte trevligt hon sa något väldigt vettigt under våra diskutionen ang singellivet hon frågade hur de gick för mig om.jag dejtade ngn. Nä har tröttnat då sa hon idag är dejtade nog så att man träffar den rätta genom bekanta I dagens läge. Att följa med på fester är idag väldigt bra o roligt jämfört med förr för då ville man inte följa med på middagar för dejtadetnn var bara parmiddagar alla hade någon mwn idag är det tydligen många singlar... vad innebär det åsa jo dax att vara social o bli med bjuden på aktiviteter eller låta dina vänner presentera dig för män de tycker verka vara bra ")

senare på kvällen när jag ligger under min gosiga filt och halv sover snackar de på dörren o de e nicco. Han behövde en lök. 2.min senare knackar han igen -Mamma undrar om.du vill äta med oss.alltså kan man ha bättre grannar?. Så det blev en mysig kväll.med.hemma lagad mat och trevligt sällskap.

Det bästa med tjocka ljus är att de kan vara tända varje dag jag älskar ljusen

Av Åsa - 1 december 2015 08:01

God morgon och välkommen December!Nu börjar de räknas ner till Julafton. Barnens högtid Julen. Den där magiska känslan som alla barn har var tar den vägen? Nuförtiden så har jag bara myskänsla inför jul inte den där spänningen:)

I söndag så var det 1a advent. Vi tände det första ljuset. Bakade lite scones till frukost. Hur firar ni #advent?detta år hade JAG helt glömt bort advents paket.men kidsen saknade inte det så hoppar nog över den biten i År. Vi fick hälsa på hur Helgmottagningen då Jennifer fått Öron inflammation,där efter åkte vi till min brors Vernissage där vi fick kolla på det de hade tillverkat i skolan. Sen lämnades flickorna hos sin Pappa där de spelade bingolotto. Vi har även firat Mosters goa 3 åring.

Igår var det måndag och jag skulle åka till Simrishamn för att väga och mäta mig en sista gång där. Så nu är det Vårdcentralen som kommer att sköta min vikt hädan efter. Vikten har varit stabil ett bra tag 66 kg fram tills #Msen kom när jag låg inne på sjukhuset vägde jag 64 kg o nu 68. Men vet varför jag gått upp Jag är inte lika aktiv som innan så ser inte något hinder i att när jag väl börjar jobba så försvinner sjukskrivning kilona igen :). Har ett mål o det är.att komma ner till 64 igen. Hälsade på Lisa o hennes familj igår med. Mor hon följde med mig då jag inte är.helt hundra på att köra så långt ändå länge.

Idag blir de besök hos tandläkaren då 2 tänder bråkar med mig. Dessa tänder kommer kosta mycket. Deprissionen jag hade innan och även de genetiska gör att mina tänder inte är så bra.

Tända ljus är.en mysfaktor för mig

Denna låda var en av de sakerna som min bror visade upp. Jag har även ett sido bord här hemma som han har gjort och de e så fint

#tv4 #nyhetsmorgon förgyller min Morgon. Känslan att kolla på nyhetsmorgon doften av nybryggt kaffe och tända ljus det är en speciell känsla som ej går att beskriva den måste upplevas:)

Önskar er alla en fin 1 advent och njut av era nära och kära.

Av Åsa - 26 november 2015 18:50

Go kväll!Idag fick jag min #tysabri dos. Så nu e jag fulltankad igen o kan må bra i 2 veckor innan dosen börja försvinna ut från Kroppen. Märker direkt när medicinen är så pass låg att de vita antikroppar vinner över medicineringen. Då kommer Skov känslan i armen först sen benet. Huvudet har jag inte helt koll på men kroppen har jag. Lika så märker jag utan att andra märker det att jag måste anstränga mig för att prata. Skönt folket för er för jag kan inte babbla på så som jag kunde innan för då tappar jag ord!kan inte Heller bli arg o försöka prata irriterat. Min Ms sköterska Maria är den bästa sköterskan jag har haft hon beskrev saker för mig som ingen har sagt. När vi diskuterade att bli sövd då jag ville steralisera mig. ÅSA!sa hon. -Du får inte stressa stress kan utlösa fler Skov.Ja lite stress är bra stress du vet vilken det är ?Ja svarar jag. Och de vet jag men hon menade på att om man ska bli sövd så bildar du en inre stress som inte alltid är så bra. Men sa hon !!!! Att bli sövd kan vara riskabelt för alla. Din #tysabri är inflammatorisk och tar bort så mycket inflammation den kan i hjärnan på dig. Och som du märkt nu vid detta laget så försvinner den ur kroppen på 4 veckor. Så ska jag sammanfatta de hon sa o som jag förstod så är det okej att bli sövd men man ska va försiktig.så mycket man måste lära sig. Har lärt mig att Ms gör att de vita antikropparna tar i sönder mina nerver för de tror att nerverna är skadade. Tysabrin tar bort inflammationen (som skapas efter de vita antikropparna har varit och skadat nerven. Jisses så inveklad. Lär ta tid att lära mig allt om ms.

Min medicinering är min räddning!Vill steralisera mig men ska vänta lite tills jag fått pel på Msen.
För mycket stress=Skov!!!!

Idag bjöd #Swennex på julbord till alla sina kunder. Jag och Rikke var där Wow!!!Vilket erbjudande. Det var fint gjort av dem och alla deras kunder verkade nöjda.:)

Nu ikväll så gjorde vi en lätt middag Pasta med bacon sås precis lagom :)

#jemofix säljer kungsgrannar i år. Tjuvstartar lite nu men v 49 är det i full gång Hjärtligt välkomna in o handla en det kommer bjudas på Pepparkakor ??

Av Åsa - 23 november 2015 18:10

Gokväll!ligger nu i soffan efter en aktiv dag med lite jobb besök kaffe rep i en kö. Hämtning av loppan o sen Körning av en st tös till stallet och inom #jägersdjur medan Natta red. Smulan och Loppan hittade lite (h)jul klappar till sina hamstrar ? så till jul får snövit och Molly varit springhjul ?. Älskar mina töser mer än vad ord kan beskriva men kan känna nu hur mycket energi man måste ha för att hålla igång en hel dag med dem. Så.veckan de e hos pappa är min vilo vecka. Att vara aktiv kan man vara på.olika sätt. Har man barn e man aktiv på ett sett o utan barn på.ett annat sätt.förstå mig rätt. Vill ha barnen så mycket jag bara kan men just nu behöver jag Åsa tid med och den e guld värd.?
Min Ms känsla
Ska testa i morgon att inte vara aktiv bara ta en kopp kaffe på.jobb på morgonen när jag lämnat loppa sen hem o bara finnas till för att samla krafterna tills loppan ska hämtas och se o känna skillnaden på idag som varit aktiv o en lugn dag när flickorna är hemma. Vet skillnaden i kroppen på en aktiv o en ikke aktiv barnfi dag. Måste hitta en vardag i mitt liv. Har inte haft så.mycket huvudvärk en vecka tbx. Dock lite känningar i benet och armen. Lite tjock i bakredelen av tungan men inget vi gör ngt åt. På onsdag åker tandhelvetet bort misstänker att den är med och spökat i mitt mående. Men ropar inte Hej förre den är borta. Torsdag är det medicinering #tysabri nr 3 :) just det i morgon är det den 24e alltså 2 månader sen mitt liv ändrades dramatiskt #ms #skovet blev så dramatiskt stort. Ganska roligt hur långa mina inlägg blir så fort jag tillåter att ni får komma in i huvudet på mig. De inlägg där jag skriver om#ms och om vad som.händer i kroppen. De vardagliga inläggen blir aldrig på.här långa utan bara de där jag öppnar upp mitt hjärta o hjärna.

Var på Vellingeblomman med tjejerna mor och Kalle mysigt fick hittat lite som vi ville ha ?

I går (söndag)jag jag bjuden på brunch till två fantastiskt fina 7 åringar. O WOW!!!!!Vilken brunch de bjöds på :)det lyckades du bra med Johanna hade de super mysigt träffade både nya och gamla vänner. Jisses har sagt de för men tankarna kom tillbaka att denna släkt/familj har jag känt i *hust* 27år. ?hur de nu går i hop för jag är inte ett år äldre än 25?

Efter att jag varit på jobb och hälsat på snackat skit med grabbarna så körde jag hem satte igång en kanna kaffe o ser att Johanna sitter o väntar på att få komma till hos däckbytarna. Så får en id`e tar kaffet två muggar lite mjölk o kakor från mor o åker dit o bjuda henne på kaffe :) de var grymt mycket folk o väntetid var lång så tyckte att hon kunde behöva lite kaffe :):).

ta hand om varandra ge kramar och berätta hur mycket andra betyder för er?sprid kärlek och omtanke inte hat o avundsjuka

Av Åsa - 20 november 2015 09:11

Idag känner jag mig helt okej! Idag e de fredag där ska de mysa på Vellinge blomman med töserna Mor och Kalle. Blir även lite fika på stan?i Efm. #Msen är på min sida idag. Känner mig helt okej i kroppen inte så trött som jag brukar och inga #Skov känslor än i kroppen !Me like!. Ikväll ska bilen få Vinterdojorna på sig så kan de köras i vinter med !;).

Doften av nybryggt kaffe på Morgonen är obeskrivbar.Doften får mig att känna mig lycklig o trygg i mitt liv.

Tog en fika stund med Jennifer i går så mysigt en moccalate till mig #frapino till Jennifer på #espressohouse och så delade vi på en kladdig God kaka :)

Av Åsa - 18 november 2015 20:25

Idag har jag träffat grabbarna på jobb några timmar varit hos kuratorn nu myser jag ner mini soffan resten av kvällen

Jennifers klass är med i en tävling #kärlektilldjuren dela gärna budskapet vidare med märkningen kärlektilldjuren

En av mina laster #espressohousefrukost kan sitta på caféet flera timmar i sträck umgås med.vänner och kolla.på folk #fika #översocial #ensam

#ms .Jag har en diagnos ja!Men jag är fortfarande samma som innan. Vill ha folk runt om kring mig.Träng er på tvinga med mig att göra saker. Samtidigt lyssna på mig. Släng i väg ett Hej snacka med mig. Min kaffe kokare är alltid laddad.

Flickorna är hos Crillan denna veckan... Är så glad att det funkar så bra. Inget gråt ingen jag vill inte utan puss älskar dig mamma vi ses på Måndag. Loppan verkar ha kommit till ro nu. Jennifer har alltid tyckt de e okej att va där.sen å andra sidan så träffar jag henne på vardagarna än så länge snart börjar tågen gå o då kommer hon inte va här lika mycket. Men vi har fått/ har en väldigt bra relation jag o flickorna o de e jag glad för.

Ni är mitt allt du och din syster. Tack för att jag får vara er mamma er vän er trygghet att vi är.öppna mot varandra visst vi kan bråka men de går över lika fort ??

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se